Klauzula informacyjna RODO

Podmiot gospodarczy Rzeczoznawstwo Majątkowe  Ilona Rymuza jako administrator danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania umowy wyceny nieruchomości dba o bezpieczeństwo danych osobowych  w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

  • W związku z tym, iż w trakcie procesu wyceny niezbędne jest uzyskanie i przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 1.
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, podaje, iż: administratorem danych osobowych przesyłanych nam w w/w sposób jest Rzeczoznawstwo Majątkowe Ilona Rymuza z siedzibą w Warszawie email: [email protected], nr tel. 504 128 881 .
  • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu, w jakim zostały przesłane (np. w celu realizacji umowy, przygotowania oferty, złożenia zamówienia, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość itp. – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO) i innych uzasadnionych interesów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji korespondencji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, przez okres niezbędny do realizacji celu, jak i okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane, lecz nie dłużej niż przez 11 lat;
  • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane; przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. biurom rachunkowym i prawnym, dostawcom usług IT, podwykonawcom naszych usług, którzy przetwarzać będą Państwa dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO]; podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  • Dane osobowe zawarte w operatach szacunkowych są przeznaczone wyłącznie dla zleceniodawcy oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa odbiorców.
  • Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w operacie szacunkowym w całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela operatu.
  • Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy wyceny nieruchomości są przetwarzane zgodnie z prawem tj. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a w szczególności z art. 5 ust. 1 a) oraz z art. 6 ust.1 b w celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 c w celu przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 155 ustawy 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  • Zgodnie z art. 5 ust. 1 dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami oraz adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
  • Oświadczam, że w ramach prowadzonej działalności przestrzegam zasad  ochrony danych osobowych oraz realizuje wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Gwarantuje, że zbierane i posiadane dane osobowe  przetwarzam z zachowaniem zasady minimalizmu czyli z ograniczeniem do danych niezbędnych i wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane.
  • Jestem  członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, które podejmuje szereg działań na rzecz starannego zabezpieczenia danych osobowych i poszanowania prawa do prywatności m.in. realizując okresowe dedykowane szkolenia członków WSRM z zakresu ochrony danych osobowych, które mają na celu podnoszenie  świadomości naruszeń ochrony danych oraz podnoszenie kompetencji rzeczoznawców majątkowych jako administratorów danych.