Firma Ilony Rymuzy świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz majątku przedsiębiorstw czy inwentaryzacji budowlanych. Przygotowywane dla klientów z Wawra w Warszawie opracowania spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Rzeczoznawca majątkowy rzetelnie i terminowo podchodzi do realizacji zleceń. Może zająć się wyceną:

 • nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki),
 • nieruchomości lokalowych (mieszkań, lokali użytkowych)
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (domów, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użytkowych),
 • budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
 • gruntowych rolnych i leśnych,
 • obiektów nietypowych, takich jak np.: magazyny, grunty pod zabudowę komercyjną.

Przed przystąpieniem do procesu szacowania wartości mienia zobowiązany jest on do przeprowadzenia wizji lokalnej. Jest ona potrzebna do wykonania rzetelnej i precyzyjnej wyceny. Ponadto rzeczoznawca określa stan prawny i techniczny nieruchomości, analizuje rynek oraz dokumentację, która jest z nią związana. Może to być np. aktualny odpis z Księgi Wieczystej, wypisy mapy ewidencyjnej pochodzące z ewidencji gruntów i budynków i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę czy dokumentacją techniczną.

Określana przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości dokonywana jest dla różnych celów, w tym m.in.:

 • dla ustalenia wysokości odszkodowania np. za wywłaszczoną nieruchomość,
 • na potrzeby udzielenia kredytu hipotecznego,
 • na potrzeby toczących się spraw sądowych,
 • dla celów podatkowych,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

Usługi doradcze dla klientów indywidualnych, firmowych i instytucjonalnych

Oprócz tego rzeczoznawca majątkowy proponuje klientom doradztwo w kwestiach dotyczących np.:

 • kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • oceny stanu prawnego nieruchomości,
 • wskazania zagrożeń związanych z kupnem danego mienia.

Może również pomóc przy określaniu wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora czy obszarów ryzyka na rynku nieruchomości. Każde z opracowań przygotowanych przez rzeczoznawcę majątkowego jest na najwyższym poziomie.

Chcąc kupić, sprzedać lub zamienić jakąś nieruchomość, bądź negocjując jej cenę, można uzyskać opinię o jej wartości sporządzoną przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę majątkowego.

Warto pamiętać o tym, ze wyceny są bardzo przydatne i skuteczne tam, gdzie prowadzone są różnego rodzaju transakcje, zapadają decyzje, rozstrzygnięcia czy uzgodnienia i kluczowe znaczenie mają argumenty wskazujące na obiektywnie szacowaną wartość.

Usługi świadczone przezfirmę Ilony Rymuzy realizowane są dla klientów mieszkających lub pracujących na Wawrze oraz z innych dzielnic na terenie Warszawy. Warunki zlecenia – jego zakres, termin realizacji oraz wysokość wynagrodzenia za przygotowanie wyceny nieruchomości ustalane są pomiędzy klientem a rzeczoznawcą majątkowym. Ten ostatni zachowuje dyskrecję oraz bezstronne podejście do każdego postępowania.