Biorąc pod uwagę, że nie ma urzędowego cennika za usługi świadczone przez rzeczoznawcę majątkowego, każda wycena nieruchomości jest inna, a jej cena zależy od wielu czynników. Zalicza się do nich m.in.:

 • rodzaj nieruchomości – czy jest to dom, mieszkanie, lokal komercyjny lub teren niezabudowany,
 • cel, dla jakiego wykonywana jest wycena,
 • sytuację prawną szacowanej nieruchomości,
 • nietypowy charakter obiektu –  np. trudność z porównaniem jej do innych,
 • złożoność – np. wycena może dotyczyć działki z kilkoma budynkami,
 • stopień skomplikowania sytuacji – np. nieruchomość jest w trakcie budowy,
 • koszty, jakie rzeczoznawca majątkowy poniesie w związku z wyceną – dotyczy to np. dojazdów, gromadzenia dokumentów,
 • rodzaj zastosowanej techniki i metody szacowania,
 • konieczność wykonania znacznie pogłębionej analizy,
 • konieczność wykonania pomiarów i inwentaryzacji,
 • termin, na jaki ma być gotowa ekspertyza czy operat szacunkowy.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami umożliwia każdemu rzeczoznawcy majątkowemu wybór odpowiednio dopasowanej metody obliczeniowej. Wyróżnia się cztery główne techniki wyceny:

 • porównawczą – czyli zestawianie ze sobą średnio 3-5 nieruchomości na podstawie cen transakcyjnych i zbliżonych warunków lokalowych,
 • dochodową – nacisk kładzie się na szacowany dochód, który w przyszłości może uzyskać właściciel,
 • kosztową – określa się wartość nieruchomości przy założeniu, że kwota ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości,
 • mieszaną – łączy kilka lub wszystkie wyżej opisane metody.

Wycena nieruchomości

Dokonując wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy z Warszawy bierze pod uwagę kilka podstawowych czynników. Ich wybór zależy od rodzaju obiektu, którego wartość ustala. Zalicza się do nich np.:

 • lokalizację – bez względu na to, czy jest to mieszkanie, dom, lokal usługowy, działka niezabudowana, grunt inwestycyjny, położenie tych obiektów wpływa bezpośrednio na ich wartość. Oznacza to, że im atrakcyjniejsze położenie, tym wyższa wartość danej nieruchomości,
 • ukształtowanie terenu,
 • uzbrojenie działki,
 • wielkość i kształt działki,
 • plan zagospodarowania przestrzennego,
 • rok wzniesienia budynku,
 • wszystkie przeprowadzane remonty i modernizacje,
 • rodzaj istniejących instalacji grzewczych czy energooszczędnych,
 • dodatkowe udogodnienia w mieszkaniu, domu czy lokalu usługowym.

Aby przygotować wycenę nieruchomości rzeczoznawca majątkowy, poza oględzinami danego obiektu do wykonania obliczeń musi zapoznać się także z jego pełną dokumentacją i zestawić otrzymane wyniki z analizą rynkową.

Dlatego w zamieszczonym tu cenniku można znaleźć przykładowe, ogólne stawki. Ostateczny koszt danego zlecenia ustalany jest indywidualnie z klientem przy wzięciu pod uwagę wyżej wymieniowych czynników. Warto pamiętać o tym, że koszt usług rzeczoznawcy majątkowego nigdy nie zależy od wartości szacowanego mienia.

Każda wycena nieruchomości na terenie Warszawy lub jej okolic,takich jak np.:

 • mieszkalne,
 • komercyjne,
 • zabudowane,
 • niezabudowane,
 • rolne,
 • leśne,

i inne realizowana jest przez biuro Ilony Rymuza. Usługi wykonywane są kompleksowo i rzetelnie, zawsze w terminie ustalonym z klientem.

Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego?

Jedną z sytuacji, w których może być wymagane określenie wartości budynku, jest jego nabycie w ramach kredytu hipotecznego. Rzeczoznawca majątkowy w Warszawie, którego cennik jest ustalany indywidualnie, dokonuje wyceny obiektu pozwalającej bankowi na określenie ryzyka związanego z udzieleniem finansowania klientowi. Miewa ona wpływ na decyzję o przyznaniu środków lub odrzuceniu wniosku. Innym przypadkiem, w którym oszacowanie wartości rynkowej, jaką osiąga nieruchomość, może być wymagane, jest wykupienie ubezpieczenia. Składka w dużej mierze zależy bowiem właśnie od oceny wartości przedmiotu polisy.

Kolejną sytuacją, w której wsparcie specjalisty okaże się niezbędne, jest postępowanie sądowe w rodzaju przejęcia spadku po osobie zmarłej czy przy podziale majątku po rozwodzie. To istotne m.in. ze względu na należności podatkowe wobec fiskusa, których wysokość zależy od tego, jaka jest bieżąca wycena nieruchomości. Cena, którą w Warszawie rzeczoznawca majątkowy pobiera za usługę, zależy od zmiennych wymienionych na początku tekstu.