Aby móc wyceniać wartość danej nieruchomości należy mieć określone przepisami prawa uprawnienia zawodowe oraz wykształcenie. Rzeczoznawca majątkowy Ilona Rymuza spełnia te wymogi i zajmuje się szacowaniem oraz wyceną nieruchomości dla klientów z dzielnicy Praga Południe i całej Warszawy, oraz jej okolic.

Realna wycena wartości danego obiektu jest pomocna nie tylko osobie sprzedającej, aby nie pozbyła się go za bezcen, ale i kupującemu, aby nie został oszukany i nie zapłacił za niego zbyt wiele. Osoby bez odpowiedniego doświadczenia będą miały problem, aby kompetentnie ustalić rynkową cenę danej nieruchomości. 

Tymczasem rzeczoznawca majątkowy może zastosować różne techniki i metody szacowania. Gwarantujemy mu to Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dlatego przy każdym zleceniu czynność ta może wyglądać inaczej. Wiele zależy między innymi od:

 

 • celu wyceny,
 • rodzaju i położenia nieruchomości,
 • rodzaju wykorzystania nieruchomości,
 • stanu obiektu,
 • dostępnych danych dotyczących obowiązujących cen, dochodów oraz wartości podobnych budynków.

W jaki sposób rzeczoznawca zbiera potrzebne dane, zanim przystąpi do przygotowania wyceny? W ramach tych czynności analizuje m.in.:

 

 • księgi wieczyste,
 • katastry nieruchomości,
 • ewidencje sieci uzbrojenia terenu,
 • rejestry zabytków,
 • tabele i mapy taksacyjne,
 • plany miejscowe,
 • pozwolenia na budowę,
 • akty notarialne,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego uzależnione jest przede wszystkim od tego, jak bardzo skomplikowana jest wycena oraz od dostępności danych rynkowych. Znaczenie mają również materiały, jakie są niezbędne do opracowania kosztu operatu szacunkowego danej nieruchomości.

 

Wyceny nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych i mieszkalnych

Ilona Rymuza, będąc rzeczoznawcą majątkowym z dużym doświadczeniem, podchodzi ze szczególną starannością oraz bezstronnością do każdego zlecenia. Zgodnie z wytycznymi etycznymi tego zawodu nie szacuje wartości nieruchomości własnej, bliskich jej osób oraz tych, które pozostają z nią w zależności osobistej lub służbowej. Pozyskiwane dane wykorzystuje przy zachowaniu zasad poufności.

Wycena może dotyczyć:

 

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • lokali użytkowych i mieszkalnych,

znajdujących się na Pradze Południe oraz w innych miejscach Warszawy. Ponadto ustala wycenę w zakresie ograniczonych praw majątkowych. Rzeczoznawca określa wartość tych nieruchomości m.in.:

 

 • dla celów ubezpieczeniowych,
 • na potrzeby zabezpieczenia kredytów hipotecznych,
 • w celu ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,
 • do przeprowadzenia postępowań sądowych i komorniczych
 • dla potrzeb postępowań spadkowych,
 • w związku z podziałem majątku,
 • w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • w celu ustalenia wysokości odszkodowań.

Podejmuje się także przygotowania wyceny w każdym innym indywidualnym lub biznesowym celu określonym przez klienta.

Jeśli więc zależy Państwu na rzetelnej wycenie posesji, lokalu użytkowego czy mieszkania, najlepiej skorzystać z pomocy właśnie takiego specjalisty, który dokładnie przeanalizuje wartość rynkową każdej z tych nieruchomości.

 

Wycena majątku wspólnego

Kolejna z usług świadczona przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczy podziału majątku wspólnego. Przy rozwodzie jego wartość szacowana jest wstępnie przez każdego z małżonków. Jeśli nie są oni zgodni w tym zakresie, wycenę należy zlecić specjaliście. Do podziału majątku dojść może zarówno na drodze polubownej, jak i w toku postępowania sądowego. Do ogólnej jego wartości nie dolicza się składników tzw. majątku osobistego. To wszystkie dobra, które zostały przez małżonków pozyskane przed zawarciem związku formalnego lub m.in. w wyniku dziedziczenia. Pojęcie wspólności majątkowej obowiązuje jedynie przez czas trwania małżeństwa, o czym trzeba pamiętać. Czym więc kieruje się rzeczoznawca w trakcie podziału majątku wspólnego?

Przede wszystkim pod uwagę brane są zgromadzone przez małżonków środki finansowe. Mowa o funduszach pozyskanych zarówno w formie wynagrodzenia, jak i dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Podział majątku to również nierzadko wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę. Jest to konieczne w sytuacji, gdy np. mieszkanie czy dom zostały nabyte w trakcie trwania związku formalnego i tym samym zaliczają się do majątku wspólnego. Przy wniosku o podział majątku można też uwzględnić użytkowanie konkretnych składników głównie przez jednego z małżonków. Pozwala to na rzetelne ustalenie wartości poszczególnych dóbr.

Podział majątku musi być wykonany sprawiedliwie, co zapewni klientom z dzielnicy Praga rzeczoznawca majątkowy Ilona Rymuza. W ten sposób uniknąć można sporych strat i problemów przy rozwodzie. Ich przyczyną często jest nierzetelnie przeprowadzony podział majątku.